THEMELIMI DHE REGJISTRIMI I NJË SHOQËRIE TREGTARE NË SHQIPËRI

  • March 11, 2020
  • News
Investitorët e huaj dhe vendas kanë një sërë mundësish për të  organizuar biznesin e tyre në Shqipëri. Kjo mund të arrihet...

Shpronësimi për interes publik si kufizim i së drejtes së pronësisë.

E drejta e pronës private është një nga të drejtat themelore të njeriut, si kategori bazike ekonomike-juridike e ndërvarur nga struktura...