Ne krijojmë kompani në formën ligjore që është e përshtatshme për biznesin tuaj.

  • Themelim dhe Regjistrim i Sh.a, Shpk, filialeve dhe zyrave perfaqesuese te kompanive te huaja dhe organizata jofitimprurëse;
  • Këshilla juridike për korporatat;
  • Menaxhimi i konfliktit të aksionerëve;
  • Marrëveshjet e aksionerëve;
  • Qeverisja e korporatave;
  • Likuidimet dhe Ristrukturimi.
  • Hartim dhe rishikim i të gjitha kontratave tregtare (agjenci, franchise, marrëveshje shërbimesh, shitje, komision etj).